Panduan

PANDUAN

Bagi mengelakkan sebarang kerugian dan kebimbangan pembeli, di sini kami menerangkan beberapa

klausa-klausa KPKT sebagai panduan dan memudahkan pembeli :

  • INFO DUTI SETEM
  • PENGELUARAN KWSP

Lesen Dan Permit Pemajuan Perumahan

PEMAJU PERLU ADA LESEN DAN PERMIT Pemajuan Perumahan di Semenanjung Malaysia adalah tertakluk di bawah Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan ) 1966 dan peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989. Akta/Peraturan tersebut dikuatkuasakan bertujuan memastikan pemajuan perumahan dijalankan dengan secara teratur, terancang serta menjana industri perumahan secara adil dan sihat amnya dan menjaga kepentingan …

Tanggungjawab Pemaju Dan Waranty

TANGGUNGJAWAB PEMAJU DALAM SPJB Selepas perjanjian jual beli ditandatangani, kedua-dua pihak iaitu pembeli dan penjual (pemaju) terikat kepada terma-terma dalam perjanjian (Kontrak) tersebut. Pemaju adalah bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan tanah seperti berikut :- (a) Dengan perbelanjaan sendiri memohon dan mendapatkan kelulusan bagi memecah sempadan tanah yang dijual kepada pembeli ; (b) Mengambil segala langkah mendapatkan …

Menjaga Kepentingan Pembeli

AKTA MENJAGA KEPENTINGAN PEMBELI Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) berkuatkuasa pada 29.8.1969 manakala Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989 pula berkuatkuasa pada 1.4.1989. Ia terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Akta 118 juga dipinda dari semasa ke semasa mengikut keperluan sektor perumahan masa kini dan juga untuk menjadikannya lebih relevan dengan …

Tanggungjawab Dan Peranan Pembeli

TANGGUNGJAWAB & PERANAN PEMBELI Pengetahuan Asas Sebelum Membeli Rumah Sebelum merancang untuk membeli rumah, bakal pembeli-pembeli rumah hendaklah menentukan terlebih dahulu : (a) jenis rumah yang hendak dibeli, sama ada jenis landed property (seperti rumah teres, banglo atau rumah berkembar) atau jenis bangunan bertingkat (seperti kondominium, pangsapuri atau townhouse) – perlu diambil perhatian bahawa sekiranya …

Hak Pembeli Dalam SPJB

HAK-HAK PEMBELI DALAM SPJB Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) merupakan dokumen perundangan yang ditandatangani dan Dipersetujui oleh kedua pihak iaiatu pembeli dan pemaju- pemaju bersetuju menjual harta (rumah Dan Tanah ) manakala pembeli bersetuju membeli harta tersebut dengan terma-terma yang dicatat dalam SPJB. SPJB adalah seragam bagi jual beli rumah-rumah kediaman yang sedang dalam pembinaan …

Bayaran Yang Perlu Dibayar Oleh Pembeli

BAYARAN YANG PERLU DIBAYAR OLEH PEMBELI Perlu ditegaskan selepas SPJB ditandatangani, pembeli merupakan tuan punya atau pemilik yang sah ke atas harta (rumah) berkenaan. Oleh itu segala bayaran yang kena bayar perlu ditanggung oleh pembeli. Semasa menandatangani SPJB, pembeli perlu membayar: (1) Yuran pendaftaran perjanjian dan pindahmilik; (2) Yuran setem; dan (3) Kos guaman Di …

Sijil Kelayakan Menduduki ( CFO )

SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO) Sijil Kelayakan Menduduki atau CFO merupakan satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mengesahkan sesuatu bangunan telah siap dibina selamat dan selesa untuk didiami. Mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1994 (UKBS), tiada seorang pun boleh menduduki atau membenarkan menduduki mana-mana bahagian bangunan melainkan CFO atau Sijil Kelayakan …

Info Duti Setem

Info/berita mengenai duti setem Apa itu duti setem? Mungkin ada diantara pembeli-pembeli baru yang keliru tentang duti setem. Secara mudah duti setem adalah satu taksiran cukai atau pungutan duti setem yang tertakluk pada akta setem 1949. Akta Setem 1949 memperuntukkan pengenaan duti atau cukai mengikut nilai hartanah dari setiap transaksi hartanah anda. pembayaran cukai atau …

Pengeluaran KWSP

Anda layak memohon sekiranya: 1. Membeli sebuah rumah kediaman ( jenis banglo,teres / berkembar / apartment / kondomium / studio apartment / service / townhouse / SOHO ) atau rumah kedai dengan unit kediaman. 2. Pembiayaan pembelian rumah melalui : (i) Pembiaya perumahan daripada mana-mana institusi seperti yang berikut : * Institusi kewangan yang dilesenkan …